Vedtekter

 

Logo_MN_big
Vedtekter for Foreningen Mikrofinans Norge – org. nr. 996 519 600
Stiftet 28/04-2010. Endret 16/12-2013
§ 1 Selskapsform
Mikrofinans Norge (MFN) er en frivillig organisasjon uten profitt som formål, og som er organisert som en forening med åpent medlemskap og vekslende medlemstall. Det er primært brukere av organisasjonens tjenester som er medlemmer, men også bedrifter og andre foreninger/Stiftelser/organisasjoner kan tegne medlemskap.
MFN har sin forretningsadresse i Oppegård kommune.
Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 2 Formål
Mikrofinans Norge (MFN) er en service og interesseorganisasjon innen mikrofinans i Norge. MFN skal arbeide for å skape gode vilkår for mikrofinans ordningen, bedre levekår og vilkår for finansiering av mikro-bedrifter (inntil 5 årsverk). MFN skal bidra til å sikre at kvinner og menn, uansett kulturell bakgrunn eller livssituasjon, skal ha mulighet til likeverdig deltakelse og innflytelse i nærings- og samfunnsliv i Norge.
MFN arbeider for å fremme medlemmenes næringsvirksomhet ved å yte tjenester til sine medlemmer. Dette gjøres gjennom nettverksbygging, undervisning samt finansiering av nye og eksisterende mikro-bedrifter med garanti fra Cultura Garantifond.
MFN ledes av et styre valgt av medlemmene i årsmøtet og drives i henhold til vedtektene og retningslinjer som årsmøtet fastsetter.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer opptas enkeltpersoner, virksomheter og organisasjoner/foreninger som identifiserer seg med Mikrofinans Norge sitt formål, vedtekter og retningslinjer. MFN vil jobbe aktivt for å rekruttere andre Mikrofinans og nettverkskreditt grupperinger i Norge. Andelshavere fra organisasjonen Nettverkskreditt BA (org nummer 985 750 696) går automatisk inn som medlemmer i den nye organisasjonen uten å måtte tegne nytt medlemskap. Nye medlemmer kan melde seg inn via nettstedet www.mikrofinansnorge.no

§ 4 Medlemsavgift
Prisen på medlemskapet settes til kr. 500,- pr medlem. Ulike kategorier blir medlemmer i MFN med følgende priser:
• Enkeltpersoner kr. 500
• Regionale foreninger, stiftelser og nettverk og nettverkskredittgrupper minst 5 medlemmer (kr. 2.500). Det utarbeides retningslinjer slik at antall registrerte medlemmer står i forhold til medlemsmasse og gjenspeiles i form av antall stemmeberettigede i årsmøtet.
• Bedrifter og offentlige aktører kan tegne støtte medlemskap (kr. 5.000)
Beløpet innbetales på MFN sin bankkonto. Det føres medlemslister.

§ 5 Plikter og rettigheter for medlemmene
Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv i MFN og organisasjonen har innsynsrett og åpenhet som et prinsipp.

§ 6 Mikrofinans Norge sine besluttende organer og myndighetsområder
Årsmøte
Årsmøte er MFN sin øverste myndighet. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. Styreleder innkaller til årsmøte med tre ukers varsel. Forslag til årsmøtet må foreligge tre uker før årsmøtet. Årsmøtepapirer sendes ut to uker før årsmøtet.
Vedtak på årsmøtet gjøres med alminnelig flertall. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsmelding
4. Regnskap
5. Virksomhetsplan med budsjett
a) Strategisk plan for 3 år
b) Arbeidsplan for inneværende år
6. Fastsettelse av styrets honorar
7. Valg
8. Innkomne saker

Ekstraordinært årsmøte
Når minst 1/3 av medlemmene eller styret krever det skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst to ukers varsel, og innkallingen skal inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.

Styret
Til å ivareta foreningens interesser velges det blant medlemmene et styre på årsmøtet. Styret skal minimum bestå av fem faste representanter valgt av årsmøtet med styreleder, nestleder og tre styremedlemmer. Valgperioden er ett år for styreleder og to år for styremedlemmer. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Ved første valg velges det slik:
• Styreleder og et styremedlem for ett år
• Nestleder og to styremedlemmer for to år
I tillegg velges to varamedlemmer til styret for ett år og revisor for ett år. Varamedlemmer får sakspapirer til styrets møter men møter bare ved behov.
Blant medlemmene velges det en valgkomité på tre representanter. Valgkomiteen velges for en toårsperiode. Ved første valg velges en for ett og de to øvrige for to år.
Styret forbereder og gjennomfører årsmøte og andre medlemsmøter etter behov. Styret har ansvar for den overordnede driften av organisasjonen, og kan opprette arbeidsgrupper som organiserer vedtatte aktiviteter. Styret er beslutningsdyktig når tre av styrets fem medlemmer er til stede. Det føres protokoll fra styremøtene.
Styret i MFN bør etterstrebe at styrets sammensetning i størst mulig grad gjenspeiler organisasjonens medlems sammensetning.

§ 7 Innmelding og utmelding
Innmelding skjer skriftlig på eget skjema som er både papir- og web-basert.
Ved eventuell utmelding gis det ikke anledning til å kreve medlemsavgiften tilbakebetalt.
§ 8 Overdragelse av medlemskap
Medlemskap i MFN kan ikke overdras.
§ 9 Vedtektsendringer
Årsmøtet kan med 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedta vedtektsendringer. Forslag til vedtektsendringer må være innkommet til styret senest to måneder før årsmøtet. For endring av §2 kreves ¾ flertall.
§ 10 Sanksjoner
Deltagere som opptrer grovt uaktsomt eller på annen måte antas å kunne skade MFN, kan etter vedtak i styret ekskluderes fra organisasjonen.
§ 11 Oppløsning
Forslag om oppløsning av MN må framsettes minst to måneder før årsmøtet. Vedtak om oppløsning av organisasjonen krever at minst ¾ av de avgitte stemmer er for forslaget. Gyldig vedtak må gjøres i to årsmøter etter hverandre. På det andre årsmøtet kan endelig vedtak om oppløsning gjøres med simpelt flertall.
Ved oppløsning av foreningen skal gjeld betales. Eventuell nettoformue skal gå til et formål i tråd med MFN sin formålsparagraf.

 

Vedtekter for Mikrofinans Norge AS – org nr 913 980 913

1 Selskapets navn

Selskapets navn er Mikrofinans Norge AS.

2 Selskapets adresse

Selskapets skal ha sitt forretningskontor i Oppegård kommune

3 Selskapets formål

Selskapet er et ideelt aksjeselskap med allmennyttig og sosial karakter. Selskapets formål er å yte lån og andre tjenester til personer og virksomheter som er medlemmer av Foreningen Mikrofinans Norge og som ikke kvalifiserer til lån fra banker eller andre finansinstitusjoner.

Selskapet skal ikke konkurrere med banker eller andre finansinstitusjoner.

Selskapet har ikke erverv eller annen økonomisk vinning til formål og kan ikke dele ut utbytte til sine aksjonærer. Eventuelt overskudd i selskapet skal reinvesteres i tråd med formålet.

4 Aksjonærer

Kun ideelle organisasjoner og stiftelser samt selskaper uten erverv som formål kan eie aksjer i selskapet.

5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 30.000 fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 300.

6 Oppløsning

Ved en eventuell oppløsning av selskapet, skal alle verdier tilfalle allmennyttige formål av liknende art, så nært selskapets formål som mulig.

7 Aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.