Samarbeidspartnere

1379427184_647
Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon er en frittstående paraplyorganisasjon, en forening og interesseorganisasjon for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Formålet med paraplyorganisasjonen er å bidra til utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge, og øke antallet og kvaliteten på sosiale entreprenører som retter sin virksomhet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Paraplyorganisasjonen ønsker også å bidra til at egen organiserte med erfaring fra fattigdom, motiveres til å anvende sin kompetanse til utvikling av samfunnsnyttig entreprenørskap. Det er også et formål å dele erfaringer og utvikle ny kunnskap om ulike typer samfunnsnyttig entreprenørskap, partnerskap og samarbeidsformer mellom det offentlige, private og det sivile samfunn. Foreningen har ikke erverv eller økonomisk vinning som formål.

Formålet søkes oppnådd ved å:
– være talerør på nasjonalt og internasjonalt nivå, overfor offentlige myndigheter, politiske partier, organer og media, samt andre aktører innen for paraplyorganisasjonens interesse felt
– ta opp å fronte aktuelle saker i samfunnsdebatten
– samarbeide med andre organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt
– fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum mellom sosiale entreprenører, offentlige myndigheter, næringsliv og det sivile samfunn
– drive opplæringstiltak rettet mot grasrotledere og medlemmer innen ledelse, selvledelse, etablereropplæring og nettverksbygging
– være en kompetansebank og en høringsinstans innenfor feltet

Formålet med partnerskap er å bidra til å realisere virksomhetens visjoner og mål gjennom bred, gjentagende og positiv eksponering mot eksisterende og potensielle kunder, partnere og andre kontakter. Partnerskapet har til hensikt og fremme feltet, virksomhetene og samarbeid på tvers som arbeidsform.Mer info: http://www.sosialinnovasjon.com/

utkjøring.indd
KREM er en frittstående forening og interesseorganisasjon. Organisasjonen arbeider for at myndighetene skal legge til rette for sosialt entreprenørskap som et verktøy i fornyingen av velferdsstaten og som et verktøy i arbeidet med å utvikle systemer som reduserer fattigdom og fremmer helse, kvalifisering/utdanning og arbeid. KREM er en brobygger organisasjon og samfunnsentreprenørisk virksomhet med hovedmål å øke deltakelsen i utdanning og arbeidsliv. Vår visjon er et kreativt og mangfoldig utdanning og arbeidsliv og fokus er rettet mot å gjøre veiene både kortere, smartere og mer kostnadseffektive. KREM er prosjektorganisert, jobber med fagutvikling systematisk brukermedvirkning og veiledning i den hensikt å igangsette og istandsette både samarbeidspartnere og målgruppen. Arbeidet er basert på behovsdrevet innovasjon og lokal utforming av metoder og modeller med mål om sosial innovasjon. KREM er involvert i en rekke prosjekter både kommunalt og nasjonalt. Vi utvikler og leverer både prosjekt, kurs, foredrag og workshops. Vi arrangerer også konferanser, politiske verksteder, Læringslaboratorium, Dialogseminar, Inspirasjonsdager og endringsmetodekurs.
www.krem-norge.no

Formålet med samarbeidsavtalen er å bidra til å realisere virksomhetens visjoner og mål gjennom bred, gjentagende og positiv eksponering mot eksisterende og potensielle kunder, partnere og andre kontakter. Samarbeidet har til hensikt og fremme feltet, virksomhetene og partnerskap på tvers som arbeidsform.