Investering og finansiering

Samfunnsansvarlig investering (lån/gave)
Vårt nystartede ideelle finansieringsforetak Mikrofinans Norge AS (Org 913980913) ønsker samarbeid med sosiale investorer, banker, bedrifter, stiftelser, fond, privatpersoner og filantroper som ved å investere med gaver eller lån i vårt lånefond kan skape sosio-økonomiske endringer i Norge. Vi har den 13/12-2016 fått endelig godkjenning fra Finansdepartementet til å drive denne finansieringsvirksomheten. Gjennom en investering i mikrofinans i Norge AS kan man bidra på en samfunnsnyttig måte til verdiskaping og verdighet blant de som ikke har tilgang på finansiering til næringsvirksomhet fra andre kilder i Norge. Man slipper valutarisiko som andre investeringer i mikrofinans ofte medfører fordi vi opererer kun i Norge. Kanskje dette er rette måten å vise samfunnsansvar for din bedrift? Vi drives som et ideelt AS og kan ikke gi avkastning, men vi kan tilby renter på innlån og mye sosial avkastning samt god profilering via nettsider og annet info materiale. I denne artikkelen i Sparbankbladet skriver Advokat Knut Størmer Endre fra Deloitte om hvorfor mikrofinans kan spille en viktig rolle for oppstartsbedrifter framover. Vi søker nå samarbeidsparnere i forhold til innlån/gave kapital til fondet.  Ta kontak med Daglig Leder Unni Beate Sekkesæter på unni@mikrofinansnorge.no eller 93491894 for nærmere informasjon om denne muligheten til å gjøre en forskjell!

Mer om muligheten til å gjøre en forskjell
Foreningen Mikrofinans Norge er en frivillig, nonprofitt medlemsbasert forening som har som formål å kvalifisere personer som ønsker å starte eller videreutvikle egen virksomhet gjennom kurstilbud, nettverksbygging og individuell oppfølging av evt. lånekunder. I tillegg arbeider foreningen interesseprolitisk og for å øke finansierings-mulighetene for virksomheter der initiativtakerne ikke kvalifiserer for lån i bank eller tilsvarende finansieringsinstitusjoner. Foreningen finansieres i dag gjennom offentlige og private tilskudd og medlemsavgift samt salg av kurs og tjenester. Hittil har våre typiske kunder hatt høy utdanning, hatt global bakgrunn men funnet det vanskelig å bruke sin kompetanse i Norge I vanlig jobb og har derfor valgt å starte egen virksomhet. Mange driver virksomhet på tvers av grenser, og flere har samfunnsnyttige engasjementer I Afrika og Asia som springer ut av lån/kompetanse de har mottatt fra Mikrofinans Norge.

Vi etablerte Mikrofinans Norge AS (ideelt AS) den 23/7-2014 som et eget mikrolånefond. Vi håper å kunne tilby mikrolån så snart som mulig fra fondet til medlemmer av foreningen Mikrofinans Norge. Lånefondet er organisert som et ideelt AS som vil disponere lånemidler etter gradvis overgang av kapital fra Cultura Bank som tidligere har stått for utlån til foreningens kunder samt nye friske midler fra ulike kilder. Siden 1996 er NOK 5,5 mill lånt ut, fordelt på ca.150 næringslån til levebrødsforetak og små bedrifter i oppstartsfasen. Utlånskapitalen er stilt til disposisjon av Innovasjon Norge, UDI, Trondheim Kommune og Drammen Kommune. Utlånsbeløpenes størrelse reguleres av EU-vedtatte retningslinjer og er inntil NOK 200 000. 75 % av utlånt beløp har fram til november 2012 vært omfattes av Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) sin garantiordning for mikrolån. Det arbeides nå for å få til en slik garantiorning igjen. Risikoen vil om dette lykkes reduseres betraktelig.