Privatøkonomi

Kurs i personlig økonomi og gjelsproblematikk for innsatte
Mikrofinans Norge tilbyr, i samarbeider med Røde Kors – Nettverk etter soning, kurs i personlig økonomi for innsatte. Kurset består av ulike tema rundt håndtering av personlig økonomi og gjeldsproblematikk, og målsetningen med samarbeidet er å gjøre innsatte bedre rustet til å mestre de økonomiske utfordringer som ofte møter dem ved løslatelse. Tilbudet startet I 2012 som et pilotprosjekt finansiert av Helle Bennets allmennyttige Fond.
Røde Kors logo
Røde Kors – Nettverk etter soning (NES) er et tilbud til straffedømte med behov for å etablere nye sosiale nettverk og deres barn. NES er en del av Oslo Røde Kors og ble startet i 2004. I disse dager er tilbudet er i ferd med å bli etablert også i de andre store byene i landet.
NES Oslo består i dag av fem ansatte, omkring 100 frivillige og 200 deltakere. Tilbudet består av én-til-én-oppfølging av innsatte mot slutten av soningen og etter løslatelse samt en rekke kurs, turer, utdeling av billetter til kulturarrangementer, utlån av utstyr og sosiale aktiviteter. Foruten én-tilén-oppfølging har NES vanligvis 12-15 ulike aktiviteter i løpet av en uke. Mye av dette foregår på Nettverkshuset på Rosenhoff. Her er det også middag én gang i uka og lunsj én gang i uka. Det er selvsagt opp til hver enkelt frivillig og deltakere hvor mye og hva de ønsker å være med på, men det er et krav om absolutt rusfrihet.
NES er nå i gang med en ny, stor satsing: Gjeldsprosjektet. Bakgrunnen er at omkring åtte av ti innsatte sliter med gjeldsproblemer, og at dette kan ødelegge annet godt arbeid på områder som bolig, rus, arbeid og nettverk. Til tross for at gjeld øker faren for tilbakefall til kriminalitet har NES erfart at altfor få får god bistand på dette området. Det er bakgrunnen or at Nettverk etter soning ønsker å bistå straffedømte med å rydde opp i sine gjeldsproblemer i samarbeid med Mikrofinans Norge. Hittil har vi arranger to økonomikurs for innsatte – ett på Nettverkshuset og ett i fengselt på Ila.
Her kan du lese mer: http://www.nettverkettersoning.no/